آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:11 روز سه شنبه چهاردهم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری در یکباب مغازه مکانیکی واقع در شهریار،بلوار شورا گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق در یکباب مغازه مکانیکی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005711

005712

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 0829 روز دوشنبه سیزدهم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو تیبا واقع در شهریار،بلوار شهداء،خیان شهید نادعلی رستمی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و محل تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005705

005706

005707

005708

005709

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:13 روز سه شنبه هفتم آذر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک شاهد،خیابان چمران،خیابان یاس غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی در طبقه سوم از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005698

005699

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:11 روز سه شنبه هفتم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،بلوار شهدا،شهرک شهید عباسپور،خیابان غزل پنجم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم به شرح تصاویر طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاصر در محل با خاموش کننده آتش نشانی کنترل و با تلاش آتش نشانان از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005695

005696

005697

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:02 روز سه شنبه هفتم آذر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس باسامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق رستوران واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انبار رستوران فوق در زیرزمین به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005693

005694

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf