آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

جواد دلیر غفاری آذر معاون حوزه برنامه ریزی ،پشتیبانی و مسئول امور مالی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت صنعتی

002020

 

 

 

 

 

میثم فساء جمع دار اموال

 

 

شورگشتی- مسئول بازرسی سازمان

 

مجید مرادی - مسئول حراست سازمان

نصر حق وردی - مسئول پیشگیری shahriar fireman

ناصر حق وردی - مسئول پیشگیری

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf